Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Mångsidig nytta under flera års tid

De flesta näringsrika organiska jordförbättringsmedlen ger, med en enda spridning, närings- och mikronäringsämnen vars nytta sträcker sig över flera år, men behöver kompletteras med kväve i löslig form på våren eller försommaren. Ibland behövs även extra fosfor och kalium beroende på grödans behov, mängden organiskt material som tillförts, och markens innehåll sedan tidigare.

Kostnaden för att tillföra organisk material utgörs ofta till största delen av transportkostnader. De varierar med avståndet från källa till fält. Kostnader kan beräknas i exempelvis Greppa Näringens Gödselkalkyl där schablonkostnaden är 3 kronor per ton och km med traktor och tunna och 2 kronor för lastbil.

Maskinkostnader är en svensk sammanställning av de flesta brukliga lantbruksmaskiner och deras kostnader, även drivmedel och förare och med hänsyn till användningsintensiteten. Det går att prenumerera på häftet som skickas ut årligen: http://maskinkostnader.se/.

Själva produkterna kan vara förmånliga, och värdet av de långsamt lösliga näringsämnen som de innehåller, täcker ofta största delen av kostnaderna. Värdet på den jordförbättrande effekten beror på markens skick och förhållandena under växtsäsongen. Den förbättrade förmågan att hålla kvar vatten och den ökade mikrobaktiviteten kan till exempel ge en betydande skördeökning under en torr växtperiod. Odlingskostnaderna kan också sjunka tack vare att marken är lättare att bearbeta samt att sjukdomstryck och gödslingsbehov minskar.

Satsningen på tillförsel av organiskt material är långsiktig, och det tar flera år innan odlaren ser resultat. Genom upprepad användning av organiska jordförbättringsmedel ackumuleras nyttan och effekterna blir uppenbara. Med hjälp av organiska jordförbättringsmedel kan man också öka markens kollager och motverka klimatförändringarna.