Mångfald

Denna delkurs handlar om biodiversitet som ett av våra viktigaste hjälpmedel inom jordbruket. Artsamspelet ger oss resiliens i en värld som ständigt förändras om vi lär oss att ta hand om det på rätt sätt. Vi kommer bland annat gå igenom hur vi kan ta hand om pollinerare och skapa livsmiljöer för andra nyttodjur som kan reducera antalet skadeinsekter i både åkerlandskap och i andra jordbruksmiljöer.

Jordbrukare arbetar ihop med naturen och upplever kontinuerligt dess mångfald. Många gör även olika åtgärder för att aktivt öka mångfalden på våra gårdar. För en del odlare är det arbetets krydda, för andra ett trevligt komplement, men för hela jordbruket är biologisk mångfald ett livsvillkor.

Markens många olika organismer tar hand om jordens välmående på flera sätt, medan mångfalden ovan markytan i sin tur ger grödor skydd mot olika störningar. Kan man få större skördar med hjälp av mångfald? Är det farligt om en eller flera arter försvinner? Hurdan är mångfalden på min gård och hur kan jag öka mångfalden? Dessa frågor, och många andra, försöker vi besvara i detta kapitel.

Denna delkurs är baserad på BSAGs kurs Grunderna i regenerativt jordbruk. Texten är omskriven och anpassad till svensk kontext av Helena Edman och Fabian Mebus. Levande Landskap. Faktagranskning har utförts av Kirsten Jensen, Rådgivare för yrkesmässig trädgårdsodling, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland. Tillägg och redigering har gjorts av Christina Berneheim, rådgivare Svensk Kolinlagring och Marika Haeggman, Albaeco.