Regenerativt jordbruk

Denna kurs är indelad i 11 delkurser som också kan läsas separat.

Svensk Kolinlagring

Introduktion till regenerativt jordbruk

Denna delkurs ger en översikt över vilka principer man ska följa för att bruka sin mark på ett regenerativt sätt. Vi går igenom viktiga ekosystemprocesser i landskapet som vi försöker förbättra för att kunna leva inom planetens gränser och hur vi kan observera dem för att veta om vi rör oss i rätt riktning.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Marken

Denna delkurs ger oss en djupdykning ner i jorden. Vad är egentligen jord och jordhälsa? Vi kommer gå igenom markens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper så att man förstår ekosystemet och mikroberna under jord som vi är beroende av, vad en jord består av samt hur anjoner och katjoner fungerar för att förse växten med näringsämnen.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Mångfald

Denna delkurs handlar om biodiversitet som ett av våra viktigaste hjälpmedel inom jordbruket. Artsamspelet ger oss resiliens i en värld som ständigt förändras om vi lär oss att ta hand om det på rätt sätt. Vi kommer bland annat gå igenom hur vi kan ta hand om pollinerare och skapa livsmiljöer för andra nyttodjur som kan reducera antalet skadeinsekter i både åkerlandskap och i andra jordbruksmiljöer.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Kolet, vattnet och klimatet

Denna delkurs handlar om hur dessa faktorer är nära sammankopplade. Kolet är ett centralt grundämne för allt liv på jorden. På åkern är kolet viktigt för att grödorna ska växa, men det finns alltför stora mängder av det i atmosfären vilket accelererar klimatförändringarna. Vi kommer lära oss om var kollagrena finns och hur stora de är, hur den mikrobiella kolpumpen fungerar, och hur vi kan förbättra den vattenhållande förmågan i våra jordar.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Sätt åkern i skick

Denna delkurs ger oss en fördjupning i vanliga problem som uppstår i en åkermark och hur vi kan hitta lösningar på dem med hjälp av olika metoder. Vi kommer gå igenom hur man enkelt kan studera den egna jorden, olika näringsämnens egenskaper, hur den vattenhållande förmågan kan ökas samt hur man hanterar markpackning.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Maximera fotosyntes, mikrober och skydd

Denna delkurs ger oss en inblick i kanske en av de viktigaste principerna för ett regenerativt jordbruk: att hålla levande rötter i jorden så lång tid som möjligt. Här lär vi oss om olika växtföljder, olika former av samodling, och effekterna av bra täckgrödor (fång-, botten- och mellangrödor). Här kommer vi igen in på vikten av biodiversitet även inom ett fält.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Markförbättring med yttre insatser

Denna delkurs handlar om olika organiska gödsel- och jordförbättringsmedel. Vi går bland annat igenom hur värdefullt stallgödsel är, skillnaden mellan olika former av gödsel samt hur de påverkar jorden.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Minimera störningar

Denna delkurs handlar om en annan av regenerativt jordbruks viktigaste principer: att störa jorden så lite som möjligt vare sig det är mekaniskt eller kemiskt. Kapitlet är uppdelat i två delar varav den första ger oss en inblick i olika former av jordbearbetning och maskiner och den andra om olika biologiska och kemiska former av växtskydd.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Fördjupning

Denna delkurs är en samling av texter som handlar om specifika metoder eller system där vi kan gå in mer på djupet. Vi går igenom agroforestry; ökad biologisk mångfald; produktionsvallar; holistisk betesplanering för regenerativ betesdrift; odling av grönsaker, rotfrukter och bär; och våtmarksodling.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Ekonomi

Här får vi en grundlig genomgång av hur man bäst lägger upp sin produktion och investeringar för att förbättra lönsamheten. Det finns också ett avsnitt om alternativa inkomstkällor såsom kolmarknader.

Läs mer >

Svensk Kolinlagring

Mät och observera

Här får vi lära oss hur vi gör för att se om de metoder som vi använder faktiskt leder till det vi vill åstadkomma: en förbättrad jordhälsa? Här får vi en genomgång av olika mät- och analysmetoder såsom satellitbilder och markkartering, men också en genomgång av enkla men värdefulla observationer man själv kan göra i fält för att mäta framsteg.

Läs mer >