Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

De planetära gränserna överskrids

Det som sker i ens närmaste omgivning är oftast det mest påtagliga för var och en, men det är viktigt att också se på saker i ett större perspektiv. En internationell grupp forskare ledd av Johan Rockström, då vid Stockholm Resilience Centre, definierade år 2009 nio planetära gränser1. Dessa är viktiga system och processer som sätter gränser för hur mycket vår planet, och de förhållanden under vilka mänskligheten utvecklats, tål. De nio gränserna är nära sammankopplade med matsystemet, och om vi överskrider dem ökar risken att jorden tippar över i ett tillstånd där vi sannolikt inte kan leva och producera mat som nu, och där det också troligtvis blir mycket svårt att backa bandet och återställa planetens system.

Planetens nio gränser. Utanför det gröna området i figurens mitt ökar riskerna att respektive gräns tippar över och inte längre kommer fungera på det sätt vi är beroende av. Bild baserad på Azotes illustration för Stockholm Resilience Centre.

Sedan gränserna först definierades år 2009 har forskare världen över arbetat för att uppdatera och utvärdera dem. De senaste uppdateringarna kom under 2022 och visar att mänsklig aktivitet idag har lett till att vi rört oss utanför sex av nio säkra gränser2, 3, 4. Forskarna bedömer att vi alltså nu befinner oss i en situation där riskerna ökat markant och där det är bråttom, men fortfarande möjligt, att genomföra åtgärder och förändringar som minskar trycket på de planetära gränserna.

Som ramverk erbjuder planetens gränser ett sätt att se på hållbarhetsutmaningarna ur ett helhetsperspektiv. De nio gränserna är individuellt definierade, men är alla sammanlänkade och påverkar varandra. Till exempel mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald finns starka samband som gör att förändringar i ett system påverkar det andra. Många av sambanden har vi dålig inblick i, och detta gör det än viktigare att sträva efter att hålla oss inom det säkra manöverutrymmet för mänsklig aktivitet inom gränserna.

Globalt sett står vårt livsmedelssystem inför ett brett spektrum av ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsutmaningar. Tydliga och allvarliga exempel på ekologiska hållbarhetsutmaningar är klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald, förändrad markanvändning, kemikalieanvändning och stora förändringar i vatten-, kväve- och fosforcyklerna.

Jordbruket kan vara en del av de system som driver på utanför de planetära gränserna, men det kan också vara en viktig del av lösningen. Forskare har nu länge talat om vikten av att jordbruket ställer om för att stärka och bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem5. Principerna inom regenerativt jordbruk hjälper oss att röra oss i rätt riktning för att minska belastningen på de planetära gränserna och skapa ett nytt system som samarbetar med naturen.

1 Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, et.al. 2009. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32

2 Steffen, W., K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell, et.al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347: 736, 1259855

3 Wang-Erlandsson, L., Tobian, A., van der Ent, R.J., Fetzer, I., et al. 2022. A planetary boundary for green water. Nat Rev Earth Environ 3, 380–392.

4 Persson, L., Almroth, B.M.C., Collins, C.D., Cornell, S., et al. 2022. Outside the safe operating space of the planetary boundary for novel entities. Environmental Science & Technology 56(3), 1510-1521.

5 Gordon, L., Bignet, V., Crona, B. et.al. 2017. Rewiring food systems to enhance human health and biosphere stewardship. Environ. Res. Lett. 12 100201