Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Översikt över innehållet i alla delkurser

Den här kursen kan man med fördel läsa från början till slut, men alla jordbrukare är förstås inte intresserade av alla element. För en grundlig genomgång av allt som är grunden till god jordhälsa rekommenderas delkurs 2 till 4. För en översikt över vilka olika metoder man kan använda sig av inom det regenerativa jordbruket rekommenderas delkurs 5 till 8. Delkurs 9 är en fördjupande delkurs med specifika ämnen såsom agroforestry, holistiskt planerat bete och våtmarksodling. Delkurs 10 och 11 handlar om ekonomi respektivt mätning och observation av jordhälsa.

Delkurs 2 Marken ger oss en djupdykning ner i jorden. Vad är egentligen jord och jordhälsa? Vi kommer gå igenom markens fysikaliska, biologiska och kemiska egenskaper så att man förstår ekosystemet och mikroberna under jord som vi är beroende av, vad en jord består av samt hur anjoner och katjoner fungerar för att förse växten med näringsämnen.

Delkurs 3 Mångfald handlar om biodiversitet som ett av våra viktigaste hjälpmedel inom jordbruket. Artsamspelet ger oss resiliens i en värld som ständigt förändras om vi lär oss att ta hand om det på rätt sätt. Vi kommer bland annat gå igenom hur vi kan ta hand om pollinerare och skapa livsmiljöer för andra nyttodjur som kan reducera antalet skadeinsekter i både åkerlandskap och i andra jordbruksmiljöer.

Delkurs 4 Kolet, vattnet och klimatet handlar om hur dessa faktorer är nära sammankopplade. Kolet är ett centralt grundämne för allt liv på jorden. På åkern är kolet viktigt för att grödorna ska växa, men det finns alltför stora mängder av det i atmosfären vilket accelererar klimatförändringarna. Vi kommer lära oss om var kollagrena finns och hur stora de är, hur den mikrobiella kolpumpen fungerar, och hur vi kan förbättra den vattenhållande förmågan i våra jordar.

Delkurs 5 Sätt åkern i skick ger oss en fördjupning i vanliga problem som uppstår i en åkermark och hur vi kan hitta lösningar på dem med hjälp av olika metoder. Vi kommer gå igenom hur man enkelt kan studera den egna jorden, olika näringsämnenas egenskaper, hur den vattenhållande förmågan kan ökas samt hur man hanterar markpackning.

Delkurs 6 Maximera fotosyntes, mikrober och skydd ger oss en inblick i kanske en av de viktigaste principerna för ett regenerativt jordbruk: att hålla levande rötter i jorden så lång tid som möjligt. Här lär vi oss om olika växtföljder, olika former av samodling, och effekterna av bra täckgrödor (fång-, botten- och mellangrödor). Här kommer vi igen in på vikten av biodiversitet även inom ett fält.

Delkurs 7 Markförbättring med hjälp av yttre insatser handlar om olika organiska gödsel- och jordförbättringsmedel. Vi går bland annat igenom hur värdefullt stallgödsel är, skillnaden mellan olika former av gödsel samt hur de påverkar jorden.

Delkurs 8 Minimera störningen handlar om en annan av regenerativt jordbruks viktigaste principer: att störa jorden så lite som möjligt vare sig det är mekaniskt eller kemiskt. Delkursen är uppdelat i två delar varav den första ger oss en inblick i olika former av jordbearbetning och maskiner och den andra om olika biologiska och kemiska former av växtskydd.

Delkurs 9 Fördjupning är en samling av texter som handlar om specifika metoder eller system där vi kan gå in mer på djupet.

  • Agroforestry
  • Ökad biologisk mångfald
  • Produktionsvallar
  • Holistisk betesplanering för regenerativ betesdrift
  • Odling av grönsaker, rotfrukter och bär
  • Våtmarksodling

Delkurs 10 Ekonomisk planering ger oss en grundlig genomgång av hur man bäst lägger upp sin produktion och investeringar för att förbättra lönsamheten. Det finns också ett avsnitt om alternativa inkomstkällor såsom kolmarknader.

Delkurs 11 Mät och observera handlar om hur vi gör för att se om de metoder som vi använder faktiskt leder till det vi vill åstadkomma: en förbättrad jordhälsa. Här får vi en genomgång av olika mät- och analysmetoder såsom satellitbilder och markkartering, men också en genomgång av enkla men värdefulla observationer man själv kan göra i fält för att mäta framsteg.