Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Gröna veckor

Även om kontinuerligt växttäcke är eftersträvansvärt, uppstår det oundvikligen korta avbrott. Här ges exempel på hur växtföljden kan planeras så att den maximerar de gröna perioderna, det vill säga fotosyntesen.

Exempel på hur olika växtföljder kan ge olika många veckor med levande växtlighet och olika många perioder med risk för markpackning beroende på bearbetning, samt olika stora och många möjligheter för underhållsåtgärder på åkern. Den övre växtföljden illustrerar en enkel havre-korn-växtföljd. Då finns det levande växtlighet på åkern endast när spannmålsgrödorna är gröna. I den undre växtföljden är de gröna veckornas antal betydligt större. Vallen bryts under den första hösten och åkern sås med höstraps. Efter höstrapsen sås råg. Efter rågskörden den andra hösten får spillsäden växa tills man sår åkerböna. I samband med sådden av åkerböna sås åkern in med italienskt rajgräs som fånggröda, vilken bevaras till följande vår då havre sås in. Att hålla gröda stående över vintern skyddar mot packningsrisker vid vårsådd eftersom jorden snabbare torkar upp om det finns levande rötter i fält. Källa: Tuomas Mattila / OSMO-projektet.

Den enkla havre-korn-växtföljden i exemplet i bilden ovan representerar mer nordliga lantbruk. I södra Sverige upp mot minst Mellansverige har vi i regel en mer varierad växtföljd, som i skogsbygden också präglas av en hög andel vallodling.

En påtaglig vallandel i växtföljder går ofta parallellt med intensiv nöt- och mjölkproduktion. En vanlig växtföljd kan se ut som följer:

  • vall 1, vall 2, vall 3, höstvete, rågvete, åkerböna, vårsäd + vallinsådd
  • vall 1, vall 2, vall 3, höstraps, höstvete, blandsäd + vallinsådd
  • vall 1, vall 2, höstvete/höstkorn, höstraps, höstspannmål, trindsäd, vårspannmål + vallinsådd
  • vall 1, vall 2, vall 3, höstvete, åkerböna/ärt, korn, havre + vallinsådd
  • vall 1, vall 2, höst-/vårvete, majs, åkerböna, speltvete, havre + vallinsådd

På gårdar utan djur minskar andelen vall ofta vilket ger en mer tärande växtföljd som i bästa fall blir förbättrad av vallfröodling eller gröngödselgrödor:

  • vallfröodling baljväxt/gräs, höstvete, höstraps, vårvete, havre + vallinsådd
  • hästhö, hästhö, höstvete, höstraps, ärt, höstspannmål, vårspannmål + insådd

Variationerna i växtföljd är många och beror av tex huruvida man har djurhållning eller ej, jordmån, och klimatet i området. Förutom kolinlagring, markförbättring och jordens mikroliv finns också andra välkända och bra anledningar till att ha en varierag växtföljd. En är för att undvika att grödorna drabbas av växtsjukdomar som t.ex. anthracnose, ärtrotröta, klumprotsjuka. En del hänvisar till att den “magiska siffran” är 6-7 åriga växtföljder för att undvika dessa. Åkerbönor bör man inte odla oftare än var 6:e år och ärt inte oftare än var 6-7:e år pga risken för rotröta, och oljeväxter högst var 6-7:e år pga risken för klumprotsjuka.