Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Livskraftigt och kontinuerligt växttäcke

Att hålla marken täckt med en levande gröda under en så stor del av året som möjligt skyddar marken mot erosion och urlakning av näringsämnen. Dessutom kommer grön växtlighet fotosyntetisera då solen skiner, vilket ökar kolinlagringen. Mikroberna trivs också, eftersom växttäcket ger dem näring både via rotsystemet och växtrester. Som grädde på moset förbättras markens struktur och mullhalt.

Det regenerativa jordbrukets grundprinciper stärker varandra. Det handlar om att bygga ett positivt kretslopp, där markens mullhalt ökar och markstrukturen förbättras. Bild: Tuomas Mattila.

Kontinuerligt växttäcke kan skapas av till exempel fleråriga (gröngödslings-)vallar, höstsådda grödor eller fånggrödor som lämnas kvar över vintern.

Om man till exempel sår fånggrödor eller bottengrödor under ettåriga, vårsådda växter (som t.ex. spannmål), och lämnar kvar dem över vintern så kommer fotosyntesen fortsätta så länge den kan. På samma sätt, om man använder höstsådda växter och odlar vallar så startar fotosyntesen så snart det finns tillräckligt med solljus tidigt på våren. På detta sätt kan ett intakt, levande växttäcke på åkern under vintern hjälpa till att ge mat åt mikroberna, minska åkrarnas koldioxidutsläpp då marken inte är bar och istället öka åkerns kollager.

Växtlighet som finns på åkern under vintern binder också åkerjorden, vilket minskar både erosion och urlakning av näringsämnen och fasta partiklar som når vattendragen. Läckage av näringsämnen orsakar störningar i ekosystem och leder till övergödning i vattendrag, sjöar och hav när kväve- och fosforhalterna stiger. Risken för näringsämnesläckage ar särskilt stor under milda och regniga vintrar då betydligt mindre växer och tar upp näring ur jordarna. Läckage av fasta partiklar gör vattnet grumligt och leder till att vattendrag slammas och växer igen.

Att minska erosion och näringsämnesläckage är alltså viktigt för miljön, men det är också ekonomiskt viktigt. Den näring som rinner bort från åkern behövs för grödornas tillväxt. Då näringsämnen rinner bort från åker rinner ju också de pengar som investerats i gödsling iväg.

Höstsådda grödor som höstråg är utmärkta alternativ som växttäcke vintertid. Bild: Eija Hagelberg.

Ett bibehållet växttäcke under vintern kommer vara viktigt också i framtiden, eftersom medeltemperaturen i Sverige förväntas stiga på grund av klimatförändringarna. Då vintrarna väntas bli mildare och regnigare, med kortare perioder av snötäcke och minusgrader, kommer också risken för erosion och näringsämnesläckage öka. Globalt har medeltemperaturen ökat med minst 1,1 grader, men ökningen är i verkligheten inte jämt spridd över jordklotet – i norra hemisfären går det snabbare. Redan idag har temperaturen i Norrland ökat 2,5 grader. Även nederbörden kommer öka som mest norrut.1,2