Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Mer mångsidig växtföljd

En mångsidig växtföljd är jordbrukarens satsning på framtiden, eftersom den förbättrar och upprätthåller markens bördighet och förbättrar odlingssäkerheten. En mer mångsidig växtföljd jämnar ut arbetstoppar och risker, förbättrar gårdens resiliens och är ekonomiskt lönsam.

En mer mångsidig växtföljd förbättrar markens bördighet och effektiviserar näringskretsloppet.

En odlingsstrategi som inkluderar en mångsidig växtföljd med användning av botten-, mellan- och fånggrödor underlättar upprätthållandet av en god markstruktur och ökar både biodiversiteten och variationen av rotsystem. Odling av vallar och av växter med olika rotstruktur, såsom djupgående rötter med pålrot och/eller kraftigt förgrenade rotsystem bestående av mycket fina rötter, tillför organiskt material till marken, bygger aggregat och förbättrar markens struktur till en mer hållbar aggregatstruktur.

Ett väletablerat höstrybs- alternativt höstrapsbestånd skuggar ogräs effektivt, tar till vara näringsämnen med ett utvecklat (pål-)rotsystem och skyddar markytan från regn. Till höger ett slutet rybsbestånd, där det inte finns utrymme för ogräs. Bilder: Tero Tolvanen.

Ju mer mångsidigt urvalet av grödorna är, desto mer mångsidig är den mikrobiella verksamheten i jorden.1 Exempelvis främjas mykorrhizasvamparna av rötter från gräsarter, honungsört och lin; mykorrhizan tar emot energi via utsöndringarna från rötterna på växten (rotexudat) och skickar vatten och näringsämnen tillbaka. Ett annat exempel är baljväxter som tillför näring genom de kvävefixerande bakterierna (Rhizobiumbakterier) som lever i symbios med dem.

En god växtföljd utnyttjar också växternas förfruktsvärden så växten som odlats föregående år kan ha en positiv effekt på den efterföljande grödan.

Förfrukten, det vill säga den växt som har odlats föregående år, kan ha en positiv effekt på den efterföljande grödan. I vissa fall kan den positiva effekten vara i flera års tid. Förfruktens effekter visar sig bland annat som bättre utnyttjande av näringsämnen, mindre växtsjukdomar, bättre markstruktur och förstärkt kväveeffekt. Baserat källa 2, uppgifterna uppdaterade av Jukka Rajala 2021.

Förfruktsvärdet av en gröda beror på tre olika faktorer:

• Om det finns kväve kvar i marken från skörderester, rötter och eventuella baljväxtknölar

• Om förfruktens rötter har haft en positiv inverkan på markens struktur

• Om förfrukten har haft en sjukdomssanerande effekt

I tabell 31 på sidan 75 i “Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023” från Jordbruksverket (Lindén, 2008; Persson & Olsson, 2011), finns en uppskattning av olika grödors förfruktsvärde uttryckt som kväveefterverkan.

En mångsidig växtföljd minskar risken för växtsjukdomar och förebygger särskilt växtsjukdomar som övervintrar i marken eller i växtresterna. Den positiva inverkan på växtsjukdomar är en följd av den effektiviserade nedbrytning som sker tack vare att vi har en mer mångsidig mikrobflora. Den mångsidiga mikrobfloran gör att antalet sjukdomsalstrare som har specialiserat sig på en växtart minskar.

En mångsidig växtföljd är också nyttig för bekämpning av ogräs. En mikrobiellt aktiv jord bryter ned ogräsfrön från till exempel renkavle snabbare och både ogräsfröbanken och rotogräs påverkas negativt när man odlar vall p.g.a. ljus- och näringskonkurrens. Detta hjälper till i arbetet med att förebygga herbicidresistens.

En rikare växtföljd skapar dessutom utökade möjligheter för en högre potentiell avkastning – även kallad växtföljdseffekt.

Visste du att?

Renkavle är ett konkurrenskraftigt och svårbekämpat ogräs som snabbt blir resistent mot herbicider3 och kan ge svåra effekter på skördenivåer. Genom att bedriva växelbruk bygger man upp en jord med en mångfald av mikrober som kan hjälpa till att bryta ner frön från renkavle. Att skifta mellan vår- och höstgrödor motverkar också renkavle – tidigare försök har visat att direktsådd av höstgröda utan plöjning efter vårgrödan kan minska mängden renkavlefrön. Ett varierat odlingslandskap och en varierad växtföljd gynnar också fröätare som smågnagare, skalbaggar och jordlöpare.

En mångsidig växtföljd ska gärna under omväxlande år innehålla enhjärtbladsväxter som spannmål, tvåhjärtbladsväxter som olje- och baljväxter, vårsådda grödor, höstsådda grödor samt ett- och fleråriga växter. Att skifta mellan vår- och höstgrödor motverkar också ogräs såsom renkavle (se låda ovan). Grödorna kan också odlas i blandade bestånd, s.k. samodling, så att man samtidigt odlar flera växtarter eller -sorter. Utöver själva huvudgrödan kan man variera och komplettera växtföljden genom att använda fång-, mellan- och bottengrödor. Angränsande åkerområden kan berikas och växtföljden göras mångsidigare med gröngödslingsvallar, naturvårdsåkrar, mångfaldsåkrar som anläggs med vilda landskaps- eller ängsväxter och fågelåkrar vilket ökar mångfalden. På åkerskiftena kan man också anlägga mångfaldsremsor för pollinerare, t.ex. honungsört i vallbaljväxtfröodling, som ingår i grödans odlingsareal.

Källa 4 är källa för illustrationerna 6–10.

Växelbruk innebär att man växelvis odlar minst två grödor av olika typ, till exempel höst- och vårspannmål, så att samma gröda inte odlas fler än ett år efter varandra. Denna bild är schematisk då de allra flesta jordbrukare har en mer varierad växtföljd än en tvåårig.
En mångsidig växtföljd består av flera olika typer av grödor, som baljväxter, spannmål och oljeväxter. Täckgrödor av olika slag (botten-, fång- och mellangrödor) kan med fördel också ingå i växtföljden. Växtföljden tillämpas planmässigt så att nyttan av den blir så stor som möjligt.
Vid odling i blandade bestånd eller s.k. blandodling odlar man samtidigt två olika sorter av samma växt eller två helt olika växtarter och de både sås och skördas samtidigt. Som exempel kan man nämna ärt-havre-blandning som odlas som foder, blandningar av två till tre olika kornsorter eller höstråg-vete.
Man kan så en bottengröda samtidigt som man sår en ettårig huvudgröda. Den ettåriga grödans skörd bärgas den första hösten och bottengrödan lämnas kvar att växa tills den dör under vintern eller bearbetas ner i jorden senare. På så sätt kan bottengrödan agera som fånggröda. Bottengrödan kan också få växa till hösten följande år, då fungerar den frodiga växtligheten som gröngödsling.
Samodling kan utföras på flera sätt. Ett är att så in en höstsådd gröda samtidigt som man sår den ettåriga grödan. Den ettåriga växtens skörd bärgas då under den första hösten och den höstsådda växten fortsätter att växa till följande höst. Exempel på odlingsmetoden är etablering av vallfröodling i höstgrödan.

Referenser
1 Cappelli, L., L.A. Domeignoz-Horta, V. Loaiza, A.-L. Laine. 2022. Plant biodiversity promotes sustainable agriculture directly and via belowground effects. Climate change and sustainability, 27, 7:674-687. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2022.02.003
2 Rajala, J. 2006. Luonnonmukainen maatalous. 2:a uppdaterade upplagan. S:t Michel: Helsingfors universitet, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Julkaisuja no 80. s. 51–102. Tillgängligt också i PDF-format: https://luomutietoverkko.fi/luonnonmukainen-maatalous-oppikirja-netissa/
3 https://greppa.nu/nyheter/nyheter/arkiv—nyheter/2023-05-30-renkavle—ett-svarbekampat-ogras-som-behover-bromsas
4 Peltonen, S. & Toukoluoto, N. 2015. Viljelykiertojen monipuolistaminen. Tieto tuottamaan 141. ProAgria Keskusten Liiton Julkaisuja nro 1142. ISBN 978-951-808-249-4.