Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Är kväve bra eller dåligt för kolinlagringen

Ibland argumenteras det för att högre tillförsel av kväve i form av mineralgödsel är ett bra sätt att öka produktionen av organiskt material och på det sättet öka mullhalten(1. Detta samband kan stämma i situationer där mer producerad biomassa leder till att mer yta på plantorna kan fotosyntisera och att mer växtrester produceras. Men andra långliggande försök har visat att gödslingen också kan öka nedbrytningen av markens kollager, i synnerhet i de lägre markskikten.(2 Nettoeffekten av kvävegödsling bestäms i alla lägen av gödslingens mängd i förhållande till växternas näringsbehov.

Man ska också vara medveten om de negativa effekter riklig kvävegödsling har på den omkringliggande miljön. Till exempel innebär en stor tillförsel av kväve, i mineralform eller i stallgödsel, att markens utsläpp av lustgas (en potent växthusgas) ökar och att risken för övergödning av omkringliggande hav och vattendrag ökar.(3

Baserat på forskningen rekommenderas därför att man gödslar balanserat (alla näringsämnen), undviker överflödig kvävegödsling (neutral kvävenivå) samt använder organiska gödselmedel och stallgödsel(4.

Fång- och mellangrödor är viktiga eftersom de fångar upp och lagrar kväve utanför växtperioden. Detta förbättrar även kolbalansen då för lite kväve påverkar lagringen av kol i jorden.

Referenser
1 Kätterer, T., Bolinder, M. A., Berglund, K. and Kirchmann, H. (2012). Strategies for carbon sequestration in agricultural soils in northern Europe, Acta. Agr. Scand. A 62(4), 181–198.
2 Khan, S.A., Mulvaney, R.L, Ellsworth, T.R. & Boast, C.W. 2007. The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. Journal of Environmental Quality 36 (6): 1821–32. https://doi.org/10.2134/jeq2007.0099.
3 Ekologiska lantbrukarna 2020; Jordbruksverket 2019
4 Han, P., Zhang, P., Wang, P., Sun, W. & Huang, Y. 2016. Changes in Soil Organic Carbon in Croplands Subjected to Fertilizer Management: A Global Meta-Analysis. Scientific Reports 6 (1): 27199. https://doi.org/10.1038/srep27199.