Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Förbättring av markens biologiska aktivitet

Ett rikt markliv ökar bördigheten eftersom det förbättrar växtens förmåga att ta till sig näringsämnen från jorden. Detta är grunden i regenerativt jordbruk. Det finns en mängd åtgärder vi kan göra för att förbättra de fysiska och kemiska förhållandena på åkern, men dessa bör ses som kompletterande åtgärder. De bör sättas in för att stötta den biologiska aktiviteten. I vissa fall kan det till exempel behövas fysiska åtgärder först (t.ex. djupluckring vid svår markpackning eller plogsula) för att den biologiska aktiviteten ska kunna främjas.

Man kan iaktta den biologiska aktiviteten genom att studera växtlighetens tillstånd och rotsystem (mer om detta i delkurs 11, Mät och observera).

Åtgärder som förbättrar markens biologiska aktivtet är: 
 • Så mångsidigt urval av växter på skiftena som möjligt, enligt gårdens produktionsinriktning  
 • Ökad användning av blandbestånd/samodling  
 • Maximering av den biologiska kvävefixeringen 
 • Insådd av en riklig blandning av bottengrödor med mångsidiga rotsystem  
 • Införande av höstgrödor och växter med djupt rotsystem i växtföljden   
 • Fler gröna veckor och grön marktäckning över vintern, d.v.s. minimering av höstbearbetningen, utnyttjande av fång-/bottengrödor som  kan bli mellangröda och t.o.m. övervintra
 • Samarbete mellan produktionsinriktningar, byte av skiften, foder-/gödselsamarbeten  
 • Behovsanpassad användning av växtskyddsmedel
 • Tillsats av organiskt material :
  • Stallgödsel
  • Biprodukter från industrin som t.ex. fiberprodukter från träindustrin eller mesakalk från pappersbruk, kommunal grönkompost
  • Förflyttning av grönmassa (cut & carry) och tillsats av kompost
  • Tillsats av biostimulater såsom bakterier, mikrober, kompostté, mykorrhiza, mm. (Som användare får man såklart möta marknaden för till exempel biostimulanter med sund källkontroll, läsa av syftet med produkterna, och fråga efter bevisad effekt. Fokusera först på åtgärder i odlingen på den individuella gården, justera växtföljden, jordbearbetningen och gödslingen i din odlingsstrategi innan du lägger till s.k. hjälpmedel. Ett dåligt utgångsläge kan inte kompenseras av mikrobprodukter)