Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Jordhälsan syns från traktorhytten

Markens brukningsegenskaper avslöjar mycket om markens struktur och näringstillstånd. Till exempel ger kompakt jord hårt dragmotstånd vid markbearbetning och är svårare att tränga igenom med jordbearbetningsverktyg – traktorns drivhjul slirar kanske lite innan traktorn börjar dra. Bearbetningen kan förvärra markpackningen när drivhjulens slirar, då detta kan leda till grundare markpackningar, så kallad slirningshorisont.

Hög axlast i kombination med för högt lufttryck i hjulen sprider marpackningen till djupare jordlager, till och med ner i alven. Ju mindre dragmotståndet är, desto bättre är också markens struktur och porositet. Det är dock bra att komma ihåg att olika jordarter innebär olika dragmotstånd och att även markfuktigheten och arbetsdjupet påverkar i stor utsträckning.

Hur lätt- eller svårbearbetad marken är påverkas också av jordarten, näringsinnehållet, markens mullhalt och grundtorrläggningen. Till exempel leder för stora mängder natrium och/eller kalium till att marken blir hård och mer svårbearbetad. För mycket magnesium försämrar jordaggregatens stabilitet, och överflödigt kalcium kan göra marken för porös. Kraftig dammbildning är ett tecken på att markstrukturen försämrats och aggregatstabiliteten är dålig(2. Det kan också vara ett tecken på alltför kraftfull bearbetning (hastighet och sönderslagning) i extremt torra jordar, som gör att markstrukturen sönderfaller, vilket leder till vinderosion. Om det regnar kraftigt på en alltför finbrukad jord innan groddplantorna kommit upp, kan det bildas en hård jordskorpa.

En åker kan ha en bra nivåer av makronäringsämnen (vilket kan undersökas med hjälp av jordprover), men om aggregatstrukturen är dålig, kan åkern ändå vara mycket känslig för erosion och markpackning. Detta kan man observera om t.ex. matjorden flyger iväg när det är torrt, eller om det rinner bort som yterosion efter häftiga regn. Det som flyger och rinner bort är den mest värdefulla jorden, och därför är det viktigt att alltid hålla marken täckt med någonting, eller ha levande rötter som håller jorden och bidrar till en bra markstruktur.

Yterosion på ett fält i Skåne som såtts in på hösten men där kraftiga regn har lett till att fåror har bildats och jorden rinner bort. Foto: Christina Berneheim