Du måste registrera dig och logga in för att kunna göra ett quiz, genomföra hela kursen samt för att kunna få ett diplom.

Att bedöma och minska packningsrisk från maskinparken

Mindre och lättare maskiner är som sagt ett sätt att minska packningsrisken. Men packningsrisken kan också minskas genom att förse arbetsmaskinerna med fler däck (parhjul och 2-3 axlade boggiemontage) och genom att skaffa däck där man kan använda lägre däcktryck. Ett bra verktyg för att planera reduceringen av trycket mot markytan är ett schema över packningsrisken (bild 22). I schemat hittar du packningsriskerna med olika hjullast och olika däcktryck. Genom att placera in uppgifter om dina olika jordbruksmaskiner (olika axlar, olika arbetssituationer) i schemat kan du få en uppfattning om vilka maskiner som medför de största riskerna och hur lågt däcktrycket bör sänkas för att man ska undvika risker.

Schemat över packningsrisken är också ett bra verktyg när man ska börja uppdatera däcken. Med schemats hjälp kan man gestalta hur låga däcktryck som kan användas med respektive belastnings- och däckkombinationer. Därefter kan däckalternativen kartläggas med hjälp av däcktillverkarnas tekniska manualer (till exempel det tryck som vissa däckmodeller kräver vid olika belastning och körhastighet). Vid valet av däck ska man också ta hänsyn till dimensionerna och rotationsegenskaperna för att de nya däcken ska passa ihop med de andra däcken och ha rum att fungera på arbetsmaskinen.

Packningsrisken vid olika hjullast och olika däcktryck: grön = låg risk på fuktig mark, blå = risk på fuktig mark, gul = risk alltid utom på kruttorr mark, röd = kör inte på åkern eller använd permanenta körspår.

Att utgå från maskinparken som helhet är bra om gården använder olika maskiner och olika typer av maskiner. Bilden nedan illustrerar vilken skillnad det gjorde för markpackningseffekten av maskinparken på en gård när arbetstekniken ändrades och maskinernas bredder passades ihop med varandra. Förutom packningsrisken lönar det sig alltså att också se över maskinernas arbetsbredd och den areal som packas. I vissa fall går det inte att minska packningen tillräckligt enbart genom att uppdatera däckutrustningen. Då kan det vara klokt att anlägga gemensamma körspår för sina maskiner för olika arbetsskeden och att försöka synka maskinernas arbetsbredder.

 För en maskinpark som studerades kunde man minska den markpackande effekten betydligt genom att ändra arbetstekniken och passa ihop arbetsmaskinernas bredder med varandra.

Terranimo-modellen kan användas också i slutskedet av valet av däck (bild 24). Olika däck fördelar trycket mot marken på olika sätt, så de kan ha olika markpackande effekt trots att vikten och trycket är detsamma. Om man lyckas med valet av däck ska belastningen vara lägre än markens uppskattade hållfasthet.

Två olika typer av däck schematiskt framställt med parmontering i Terranimo-modellen. För de inre däcken är tryckfördelningen skarpare och den markpackande effekten når djupare ner i marken.